login register my cart
 
 
Search All Profiles by Keyword:    
 
MUZIKSPACE is #1 online Caribbean community where you can meet people, share music, photos and videos for FREE! Create your own blogs, join forums, post classifieds, sell or buy items and much more!
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Profile  
  Friends  
  Pictures  
  Videos  
  News  
  Events  
  Blog  
  Music  
  Auctions  
  Classifieds  
 
heetsvn247
      25     Male
136 Views  
Rating:  
 
 
 
Posted
Heets - Gi?i pháp Hút Thu?c Lá Ði?n T? Thay Th? Hi?u Qu?

Heets là m?t s?n ph?m c?a Công ty Philip Morris International, m?t trong nh?ng công ty hàng d?u trong linh v?c thu?c lá và các s?n ph?m thay th?. Ðu?c ra m?t vào nam 2014, Heets dã nhanh chóng tr? thành m?t trong nh?ng gi?i pháp hút thu?c lá di?n t? ph? bi?n nh?t trên th? tru?ng toàn c?u. S? thành công này m?t ph?n là nh? vào s? d?u tu m?nh m? c?a Công ty vào vi?c nghiên c?u và phát tri?n các s?n ph?m thay th? có kh? nang gi?m thi?u nh?ng tác h?i d?i v?i s?c kh?e.


Heets

Thi?t k? c?a Heets dem l?i tr?i nghi?m hút thu?c lá di?n t? d?c dáo. V?i kích thu?c nh? g?n, Heets có th? d? dàng mang theo bên mình mà không chi?m quá nhi?u không gian. Ngoài ra, tính nang s?c USB cung giúp ngu?i dùng có th? s? d?ng liên t?c mà không ph?i lo l?ng v? vi?c h?t pin. Ð?c bi?t, Heets s? d?ng các thanh ?ng (Heets Sticks) có huong v? da d?ng, t? v? truy?n th?ng nhu Tobacco hay Menthol cho d?n nh?ng huong v? d?c dáo nhu Apricot và Citrus, mang l?i nhi?u s? l?a ch?n cho ngu?i dùng.

M?t trong nh?ng uu di?m n?i b?t c?a Heets là công ngh? Heatcontrol, giúp h?n ch? các ch?t d?c h?i thu?ng g?p trong khói thu?c lá thông thu?ng. Thay vì d?t cháy thu?c lá, Heets s? d?ng m?t h? th?ng gia nhi?t ki?m soát nhi?t d? tiên ti?n, ch? làm ?m và hoi hóa tinh ch?t thu?c lá mà không d?t cháy chúng. Ði?u này giúp gi?m dáng k? lu?ng ch?t d?c và các h?p ch?t có h?i, mang l?i tr?i nghi?m hút an toàn và lành m?nh hon.

Ngoài ra, Heets còn du?c dánh giá là m?t gi?i pháp t?i uu cho nh?ng ngu?i dang mu?n cai nghi?n thu?c lá truy?n th?ng. V?i huong v? da d?ng và c?m giác tuong t? nhu hút thu?c lá thông thu?ng, Heets có th? giúp ngu?i dùng d? dàng chuy?n d?i sang l?i s?ng lành m?nh hon, d?ng th?i v?n dáp ?ng du?c nhu c?u v? nicotin.

Tóm l?i, Heets dang d?n kh?ng d?nh v? th? c?a mình nhu m?t gi?i pháp hút thu?c lá di?n t? thay th? hi?u qu?, mang l?i tr?i nghi?m tho?i mái và an toàn hon cho ngu?i dùng. V?i thi?t k? tinh t?, công ngh? tiên ti?n và s? da d?ng v? huong v?, Heets h?a h?n s? ti?p t?c là l?a ch?n hàng d?u c?a nh?ng ngu?i mu?n tìm m?t s? thay d?i tích c?c trong l?i s?ng.
heets.jpg
By: heetsvn247
  25 Views
Rating:  
 
  
 
 
 
 
 
 
Comments
You must be logged in to submit your responce. So please login or if you are already logged in, leave your responce in the field below
Comment:  
   
 
 
See all comments    
 
 
 
 
SITE LINKS
Profiles, Blogs Classifieds
Blogs, Forums, Search   Store, Auctions
Videos, Photos, Music   News, Events
ABOUT MUZIKSPACE
About Us Privacy Policy, Terms
Contact Us   ADVERTISE WITH US
Register  
Marketing Tools, FAQs
BUSINESS & PROMOTIONAL TOOLS
Promote Yourself or Your Services - Create an Online Profile (FREE)
Promote Your Business - Create an Online Store (FREE)
Promote Your Cause - Create a Blog (FREE)
© Copyright Muzikspace 2008. All Content on this website is the property of Muzikspace. Created by Gateserver Design
  All graphics, logos, designs, button icons, photography, videos, scripts & other service names are the trademarks of Muzikspace & users that upload the specific content.
Please wait... loading